ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN EERSTELIJNSZORG ZOETERMEER

 1. De door de EerstelijnsZorg Zoetermeer gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de  consultatie c.q. de behandeling of verrichting t.b.v. de patiënt of cliënt, dan wel terzake geleverde goederen, zijn terstond opeisbaar.
   
 2. De patiënt of cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de gedeclareerde bedragen, ook indien de declaratie krachtens voorwaarden van de zorgverzekeraar van de desbetreffende patiënt rechtstreeks wordt aangeboden aan de zorgverzekeraar. Indien de zorgverzekeraar een declaratie niet vergoedt vanwege een voor de EerstelijnsZorg Zoetermeer niet kenbare beperking in de polisvoorwaarden, zal de patiënt een nieuwe declaratie toegezonden worden, verhoogd met administratiekosten ter grootte van 10% van de vordering met een minimum van € 10,-.
   
 3. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld of de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in gebreke, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de patiënt of cliënt met ingang van de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan EerstelijnsZorg Zoetermeer de wettelijke rente verschuldigd, tot aan de dag der algehele voldoening.
   
 4. EerstelijnsZorg Zoetermeer is in het hiervoor onder 3. vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmede te belasten. 
   
 5. De patiënt of cliënt doet afstand van het recht op schuldvergelijking.
   
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 25,- , e.e.a. nog te vermeerderen met de verschuldigde BTW.
   
 7. Indien de patiënt of cliënt in gebreke blijft met de betaling van opeisbare bedragen, dan is de EerstelijnsZorg Zoetermeer gerechtigd de behandeling of levering stop te zetten tot aan het moment waarop de gehele achterstand incl. eventuele rente en kosten is voldaan.
   
 8. Alle geschillen die ten aanzien van de betalingsplicht van de patiënt of cliënt mochten ontstaan zullen, voor zover de relatieve competentie zulks toelaat, worden berecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

Deze betalingsvoorwaarden zijn op 27 februari 2007 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank 's-Gravenhage onder nr. 12/2007.